Fallprevention

Varje år dör 1500 äldre personer i Sverige till följd av skador som de ådragit sig vid ett fall. Av de som får en höftfraktur dör ca 20% inom sex månader. Ett fall innebär ofta ett stort lidande för patienten och genererar stora kostnader för samhället.

Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatserna för 3500 boende på ett 70-tal äldreboenden i Storstockholm, har därför utarbetat och testat en metod för fallprevention och som efter utvärdering visat mycket goda resultat. Familjeläkarna började med att identifiera de olika vårdinsatserna i omsorgen på och omkring ett äldreboende. Därefter byggdes team och nya rutiner runt de boende. Arbetets grund utgörs av ett ändrat tankesätt och en ändrad inställning till just fall och fallrisk, där fokus ligger på hela vårdteamet att förebygga fallskador, från sjuksköterska och läkare till sjukgymnast och fysioterapeuter. Varje enskild boende bedöms tidigt utifrån fallrisk, och teamet justerar sina insatser efter detta genom tydlig kommunikation och rapportering till alla, samt noggrann uppföljning. Exempelvis kan sjukgymnast agera förebyggande i enskilda fall snarare är rehabiliterande om så bedöms, samt att specialistläkare – vid behov – kan korrigera medicinlistan m.m.

Insatserna skräddarsys för varje patient utifrån ett teamarbete som bygger på kommunikation och inställningsförändring genom samtliga kategorier av vård och omsorgsinsatsen.  

Arbetet har genomförts på fem av de tio äldreboendena i Solna stad. På 80% av äldreboendena där metoden och tankesättet för fallprevention införts minskade antalet fall med 50% under ett år.

Familjeläkarna håller i dagsläget på att utöka arbetet och tittar på fler kommuner att genomföra det i.

Ansvarig Kontaktperson

Ann Svalberg
ann.svalberg@famlak.se